ตายแล้วไปไหน

คำว่าตายแล้วไปไหน หลายท่านคงเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้ว และในโอกาสนี้ ทางฟิวเนอรัล แพลน จะขอนำบทความเรื่องตายแล้วไปไหน ที่หยิบยกมาจากฌาปนกิจเทศนา (พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาในวันฌาปนกิจ) ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

คนเราในทุกยุคทุกสมัยต่างก็สงสัยกันอยู่เรื่อยมาว่า เมื่อตายไปแล้วจะเป็นอย่างไร ซึ่งบ้างก็ถกเถียงกันว่าตายไปแล้วดับสูญ ไม่เกิดอีก หรือ ความคิดที่ว่าตายไปแล้วก็ย่อมเกิดได้อีก ทั้งในในคติธรรมทางพระพุทธศาสนาถือว่า ถ้ายังมีเหตุ มีปัจจัยเป็นเชื้อที่ทำให้ต้องเกิด ก็ย่อมจะเกิดอีก ถ้าไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย หมดกรรมที่ทำให้ต้องกลับมาเกิดแล้ว ก็ไม่ต้องกลับมาเกิด

เหตุปัจจัย หรือ เชื้อในที่นี้ ก็คือ ตัณหา คือความอยาก แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ กามตัณหา (ความพอใจรักใคร่ในกาม) ภวตัณหา (ความอยากเป็นโน่นเป็นนี่) และ วิภวตัณหา (ความอยากพ้นจากสภาพที่ตัวเองเป็นอยู่) ซึ่ง ตัณหาเหล่านี้เป็นเหตุที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบสิ้น แต่หากผู้ใดสามารถทำให้ตัณหาหมดสิ้นไปจากจิตสันดานได้แล้ว ผู้นั้นก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก เป็นผู้ถึงนิพพาน ส่วนผู้ที่ยังละกิเลสตัณหาไม่ได้ ก็ย่อมที่จะต้องกลับมาเกิดตามบุญกรรมที่ได้สั่งสมสร้างไว้ ตามพุทธศาสนสุภาษิต แบ่งคติของบุคคลผู้ตายหรือผู้ที่จะไปสู่โลกเบื้องหน้าเป็น 4 จำพวก คือ

 1. ผู้ที่จะไปเกิดในครรภ์ หมายถึง ผู้ที่ตายไปแล้ว ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะได้ประพฤติตามธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์ เรียกว่า มนุษยธรรม 5 ประการ หรือ ศีล 5 นี่เอง ซึ่งประกอบไปด้วย
  – เมตตา ความรักใคร่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่สัตว์ทั้งปวด งดเว้นจากการฆ่า และการเบียดเบียน
  – สัมมาอาชีวะ หาเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบธรรม ไม่คดโกง ลักขโมย
  – กามสังวร ได้แก่ การสำรวม ไม่ประพฤติผิดในกาม (ยินดี และพอใจกับคู่ครองของตน)
  – มีสัจจะ ซื่อตรง เว้นจากการพูดยุยงให้แตกแยก พูดคำที่ไม่เป็นสาระ
  – ความไม่ประมาท ไม่หลงลืมสติ ไม่หลงไหลไปเป็นทาสของอบายมุข
 2. ผู้ที่จะไปเกิดในนรกอบายภูมิ หมายถึง พวกที่มีกรรมหยาบช้า ประพฤติชั่วทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ ไม่รักษาศีล เจริญภาวนา ทำให้จิตใจไหลลงสู่ที่ต่ำ ครั้นตายไปแล้วย่อมไปเกิดในนรกภูมิ
 3. ผู้ที่จะไปเกิดในสวรรค์ ไปเป็นเทพ เป็นพรหม ตามแต่ผลแห่งกรรม ซึ่งผู้ที่จะไปเกิดในสวรรค์นั้นต้องมีเทวธรรม คือ หิริ (ความละอายต่อบาปและการกระทำชั่วทั้งปวง) และโอตตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อบาป)
 4. ผู้ที่หมดกิเลสอาสวะแล้วไปสู่นิพพาน คือ ผู้ที่ดำเนินตามอริยมรรค เมื่อกิเลสหมดไปจากสันดาน ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย จึงไม่มีเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดอีก

ผู้ที่ตายไปแล้ว ตามคติธรรมนั้น คือผู้ที่ไม่สามารถทำความดีได้อีก ดังนั้น ตราบที่เรายังมีชีวิตอยู่ ถือว่ายังมีโอกาสที่จะทำดีเอาไว้เพื่อเป็นทุนหนุนส่งให้ตนไปสู่สุคติที่ดี ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของชีวิตทางพระพุทธศาสนา คือ การทำให้จิตสงบสุข ปราศจากกิเลสอาสวะ หลุดพ้นจากวัฏสงสาร แม้ในภพชาตินี้ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ แต่การสั่งสมความดีไว้ย่อมเป็นบารมีให้บรรลุในกาลข้างหน้า และในขณะที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ย่อมส่งผลให้พบแต่สิ่งที่ดี

ฟิวเนอรัล แพลน ได้รับความไว้วางใจ และเป็นผู้ให้บริการ

 

รับจัดงานศพ “อันดับ 1”

ตั้งแต่ พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน*

* จัดอันดับโดย google.com

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

เหตุผลที่หลายครอบครัววางใจให้ ฟิวเนอรัล แพลน ช่วยจัดงานศพ

 • มีสมาชิกในครอบครัวไม่มาก ไม่มีญาติพี่น้องช่วยดำเนินการ

 • ต้องการคนคอยช่วยงาน ต้องการเพื่อน และคนให้กำลังใจ
 • ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้
 • ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการจัดงานศพ ตั้งแต่ต้นจนจบพิธี
 • เป็นสถานการณ์ที่รีบด่วน กระทันหัน จึงไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร
 • เมื่อสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ทำให้สภาพจิตใจ ไม่พร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆ
 • ต้องการออกแบบรูปแบบงานให้เป็นไปตามความต้องการ
 • ต้องการให้ช่วยเรื่องกฎหมาย เช่น พินัยกรรม และภาษีมรดก
 • ต้องการความสะดวก เนื่องจากเราช่วยจัดเตรียมทุกสิ่งให้ ตั้งแต่การเคลื่อนย้าย ดอกไม้ประดับหีบ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ จนกระทั่งพิธีเก็บอัฐิและลอยอังคาร

มาตฐานการให้บริการ

การให้บริการด้านงานศพที่ต่างประเทศนั้น จะแยกรายละเอียดปลีกย่อย ตามบริการที่ให้แก่ลูกค้าเป็นส่วนๆ ขึ้นกับผู้ให้บริการ และขั้นตอนในการดำเนินพิธีการ เช่น funeral homes, mortuaries, funeral organizers, funeral director แต่สำหรับเราที่ดำเนินงานในประเทศไทย ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans) คือ ผู้ให้บริการรับจัดงานศพ ที่พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยจัดการให้พิธีกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ครบถ้วน และ ถูกต้องตามหลักพิธีทางศาสนา บนพื้นฐานของความเหมาะสม และช่วยให้กำลังใจ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ นอกจากนี้ เรายังให้บริการครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษา และช่วยวางแผนทางการเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนเสียชีวิต รวมถึง เรื่องกฎหมาย การจัดการมรดก การเงิน การจัดหาสุสาน ฮวงซุ้ย ที่ฝังศพ หรือที่บรรจุอัฐิ แก่วงศ์ตระกูลพร้อมให้บริการ

ในต่างประเทศการเป็นผู้ให้บริการซึ่งอยู่ลักษณะของรูปแบบธุรกิจ จะต้องได้รับใบอนุญาต ต้องผ่านการฝึกงาน และผ่านการสอบจะคณะกรรมการของรัฐ และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ Federal Trade Commission (FTC) เพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน (American, for Great Britain are National Association of Funeral Directores (NAFD), The National Society of Allied and Independent Funeral Directors (SAIF)

ฟิวเนอรัล แพลน
มีสาขาไหม?

เนื่องจากมีผู้ให้บริการอื่นเจตนาคัดลอก ข้อความ เนื้อหาบนเวปไซต์ไปใช้ และทำการดัดแปลงแก้ไขรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด เพื่อสร้างโอกาสขายสินค้า หรือ บริการให้กับตนเอง

ทางเราเป็นผู้ให้บริการที่ได้จดเครื่องหมายการค้า และจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินงานด้วยจรรยาบรรณ จึงขอเรียนชี้แจ้งให้ผู้รับบริการทราบไว้ ณ โอากาสนี้ว่า ฟิวเนอรัล แพลน ไม่มีสาขา และสามารถติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน ได้ทางช่องทางดังนี้เท่านั้น

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans)

“ครบถ้วนพิธีกรรม ในงบประมาณที่ตั้งใจ”

ฟิวเนอรัล แพลน คือ บริษัทฯ ออแกไนซ์ รับจัดงานศพ ซึ่งให้บริการด้านกฎหมาย ช่วยจัดการพินัยกรรม ภาษีมรดก และจัดพิธีศพ โดยดูแลตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต การสวดอภิธรรม งานฌาปนกิจ และพิธีลอยอังคาร

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

บริการด้านกฏหมาย
จัดการเรื่องพินัยกรรม และภาษีมรดก

แพคเกจรับจัดงานศพ
ควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการจัดงานศพตั้งแต่ต้นจนจบพิธี

ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ
เตรียมของชำร่วยที่สะท้อนได้ถึงคุณค่าทางจิตใจของเจ้าภาพ

พิธีลอยอังคาร
บริการเรือเช่าเหมาลำ เพื่อทำพิธีลอยอังคาร