เหตุผลในการจัดงานศพ

“จัดงานศพ ไปเพื่ออะไร มีประโยชน์อย่างไร”

การจัดงานศพ หรือ การทำบุญทักษิณานุปทาน ทำไปก็เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ตาย ซึ่งเป็นกิจที่พึงปฏิบัติต่อผู้ล่วงลับไปแล้ว เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที บูชาคุณความดีของผู้ตาย เป็นโอกาสเพิ่มบุญกุศลให้แก่ตัวเองและผู้ตาย โดยให้ดำรงชีวิตอย่างมีสติและตั้งอยู่บนศีลธรรม ให้เกิดวิริยะอุตสาหะในการทำความดี และบรรเทาความประมาทมัวเมาในชีวิตให้ลดน้อยลง

การที่เราไปร่วมในงานศพ ก็เพราะเราได้เคยเกี่ยวข้องกับผู้ตาย ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น เป็นคนในครอบครัว ญาติ มิตรสหาย หรือ เพื่อนร่วมงานก็ตาม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความอาลัย แสดงออกถึงน้ำใจอันดีงามตามความผูกพันกันกับผู้ตาย ซึ่งในหลักคำสอนตามพระพุทธศาสนาได้แสดงความเกี่ยวข้องของมนุษย์ที่มีต่อกันไว้ 5 ลักษณะ ได้แก่

1. ผู้ที่ระลึกได้ว่า ผู้ตายได้เคยให้สิ่งนี้แก่เรา ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของ การเลี้ยงดู ให้คำแนะนำ ให้สิ่งของหรือแม่แต่ชีวิต และร่างกายนี้

2. ผู้ที่ระลึกได้ว่า ผู้ตายได้เคยทำสิ่งนี้แก่เรา ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในกิจต่างๆ ไม่ว่าจะป้อนข้าว ป้อนน้ำ เลี้ยงดู ช่วยเหลือค้ำชูเรา ทั้งกาย วาจา และใจ

3. ผู้ที่ระลึกได้ว่า ผู้ตายนี้เป็นญาติของเรา ไม่ว่าจะเป็นญาติทางสายโลหิต, ญาติโดยธรรม(ผู้ที่มีความคุ้นเคยกัน เคยนับถือกันด้วยมิตรภาพที่ดี), หรือแม้แต่ญาติร่วมโลกก็ตาม

4. ผู้ที่ระลึกได้ว่า ผู้ตายนี้เป็นกัลยาณมิตรของเรา ได้เคยคบหา เคยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันมาก่อน

5. ผู้ที่ระลึกได้ว่า ผู้ตายนี้เป็นสหายของเรา เคยร่วมทุกข์ ร่วมสุขกันมา

ประโยชน์ในการจัดงานศพ

1. เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย ถึงแม้ว่าผู้ตายเมื่อตอนมีชีวิตอยู่ ท่านจะได้สร้างบุญกุศลไว้เป็นเสบียงมากมายแล้ว และเมื่อเราได้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ก็จะเหมือนกับว่าบุญที่เรากระทำนี้จะได้ช่วยเป็นแรงเสริมเกื้อหนุนให้ท่านเหล่านั้นมีความสุขสมบูรณ์เพิ่มขึ้น หากตกอยู่ในทุกข์ บุญนี้ก็จะช่วยทำให้ทุกข์เบาบาง หรือพ้นจากทุกข์ หากมีสุขก็จะได้ส่งเสริมให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป

2. ได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้ตายเป็นโอกาสสุดท้าย

3. ได้บูชาคุณงามความดีของผู้ตายเป็นโอกาสสุดท้าย

4. ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

5. ได้สร้างบุญให้กับตนเอง

อย่างไรก็ดี กระบวนการในการจัดงานศพ ยังถือเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่ช่วยให้ครอบครัวของผู้สูญเสีย เกิดการยอมรับ และผ่านพ้นช่วงเวลาที่โศกเศร้าเสียใจนี้ไปได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมในเหตุการณ์ เพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากทำให้งานศพ เป็นงานศพที่มีคุณค่า ก็ย่อมที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และแก่ตัวเราเอง

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม จัดงานศพ จำเป็นต้องทำอย่างหรูหรา หรือไม่
ตอบ ไม่จำเป็น ควรทำตามความเหมาะสม ตามฐานะ ตามกำลัง เพื่อไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองและครอบครัว

คำถาม จัดงานศพ ยิ่งจัดนานๆ เช่นจัดงานสวดพระอภิธรรม 7 วัน จะดีที่สุดใช่หรือไม่
ตอบ ไม่จำเป็น ในการเลือกจำนวนวันสวดพระอภิธรรม ให้คำนึงถึงกำลังทรัพย์ เวลา จำนวนแขก และญาติมิตรที่จะมาร่วมในงานเป็นสำคัญ (ในสมัยก่อน อาจจะต้องจัดหลายวัน เพื่อรอให้ผู้ที่อยู่ไกลๆเดินทางมาร่วมในพิธีได้ หรือ มีจำนวนแขกมามากมาย จนต้องจัดหลายๆวันเพื่อต้อนรับผู้มาเยือน) หากอยากทำบุญอุทิศกุศลให้ผู้ตาย ก็สามารถทำได้ทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องรอโอกาสจากการจัดงานศพ

คำถาม ไม่อยากจัดงานศพ หรือกังวลว่าในอนาคตจะไม่มีเงินจัดงานศพ ควรทำอย่างไร
ตอบ หากเป็นข้าราชการ อาจสะสมเงินในกองทุนหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯลฯ หรือ ให้วางแผนทางการเงินล่วงหน้า เช่น ซื้อประกันชีวิต หรือ แนะนำให้ทำการบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์

คำถาม มีความเชื่อว่าเตรียมงานศพล่วงหน้า หรือวางแผนงานศพล่วงหน้า จะไม่เป็นสิริมงคล ดังนั้นไม่ควรทำ
ตอบ ไม่จริง หากได้ทำการไตร่ตรองและพิจารณา จะเห็นได้ว่า คนที่วางแผนหรือทำการเตรียมงานศพไว้ล่วงหน้า จะช่วยลดความกังวล และลดภาระให้กับครอบครัวได้มากกว่า ยิ่งไม่มีใครรู้ว่าความตายจะเกิดขึ้นเมื่อใด ดังนั้น การเตรียมงานศพล่วงหน้า หรือ การวางแผนงานศพล่วงหน้านี้ เป็นสิ่งที่ควรกระทำ และควรได้รับคำยกย่องชื่นชม

ฟิวเนอรัล แพลน ได้รับความไว้วางใจ และเป็นผู้ให้บริการ

 

รับจัดงานศพ “อันดับ 1”

ตั้งแต่ พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน*

* จัดอันดับโดย google.com

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

เหตุผลที่หลายครอบครัววางใจให้ ฟิวเนอรัล แพลน ช่วยจัดงานศพ

  • มีสมาชิกในครอบครัวไม่มาก ไม่มีญาติพี่น้องช่วยดำเนินการ

  • ต้องการคนคอยช่วยงาน ต้องการเพื่อน และคนให้กำลังใจ
  • ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้
  • ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการจัดงานศพ ตั้งแต่ต้นจนจบพิธี
  • เป็นสถานการณ์ที่รีบด่วน กระทันหัน จึงไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร
  • เมื่อสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ทำให้สภาพจิตใจ ไม่พร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆ
  • ต้องการออกแบบรูปแบบงานให้เป็นไปตามความต้องการ
  • ต้องการให้ช่วยเรื่องกฎหมาย เช่น พินัยกรรม และภาษีมรดก
  • ต้องการความสะดวก เนื่องจากเราช่วยจัดเตรียมทุกสิ่งให้ ตั้งแต่การเคลื่อนย้าย ดอกไม้ประดับหีบ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ จนกระทั่งพิธีเก็บอัฐิและลอยอังคาร

มาตฐานการให้บริการ

การให้บริการด้านงานศพที่ต่างประเทศนั้น จะแยกรายละเอียดปลีกย่อย ตามบริการที่ให้แก่ลูกค้าเป็นส่วนๆ ขึ้นกับผู้ให้บริการ และขั้นตอนในการดำเนินพิธีการ เช่น funeral homes, mortuaries, funeral organizers, funeral director แต่สำหรับเราที่ดำเนินงานในประเทศไทย ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans) คือ ผู้ให้บริการรับจัดงานศพ ที่พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยจัดการให้พิธีกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ครบถ้วน และ ถูกต้องตามหลักพิธีทางศาสนา บนพื้นฐานของความเหมาะสม และช่วยให้กำลังใจ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ นอกจากนี้ เรายังให้บริการครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษา และช่วยวางแผนทางการเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนเสียชีวิต รวมถึง เรื่องกฎหมาย การจัดการมรดก การเงิน การจัดหาสุสาน ฮวงซุ้ย ที่ฝังศพ หรือที่บรรจุอัฐิ แก่วงศ์ตระกูลพร้อมให้บริการ

ในต่างประเทศการเป็นผู้ให้บริการซึ่งอยู่ลักษณะของรูปแบบธุรกิจ จะต้องได้รับใบอนุญาต ต้องผ่านการฝึกงาน และผ่านการสอบจะคณะกรรมการของรัฐ และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ Federal Trade Commission (FTC) เพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน (American, for Great Britain are National Association of Funeral Directores (NAFD), The National Society of Allied and Independent Funeral Directors (SAIF)

ฟิวเนอรัล แพลน
มีสาขาไหม?

เนื่องจากมีผู้ให้บริการอื่นเจตนาคัดลอก ข้อความ เนื้อหาบนเวปไซต์ไปใช้ และทำการดัดแปลงแก้ไขรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด เพื่อสร้างโอกาสขายสินค้า หรือ บริการให้กับตนเอง

ทางเราเป็นผู้ให้บริการที่ได้จดเครื่องหมายการค้า และจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินงานด้วยจรรยาบรรณ จึงขอเรียนชี้แจ้งให้ผู้รับบริการทราบไว้ ณ โอากาสนี้ว่า ฟิวเนอรัล แพลน ไม่มีสาขา และสามารถติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน ได้ทางช่องทางดังนี้เท่านั้น

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans)

“ครบถ้วนพิธีกรรม ในงบประมาณที่ตั้งใจ”

ฟิวเนอรัล แพลน คือ บริษัทฯ ออแกไนซ์ รับจัดงานศพ ซึ่งให้บริการด้านกฎหมาย ช่วยจัดการพินัยกรรม ภาษีมรดก และจัดพิธีศพ โดยดูแลตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต การสวดอภิธรรม งานฌาปนกิจ และพิธีลอยอังคาร

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

บริการด้านกฏหมาย
จัดการเรื่องพินัยกรรม และภาษีมรดก

แพคเกจรับจัดงานศพ
ควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการจัดงานศพตั้งแต่ต้นจนจบพิธี

ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ
เตรียมของชำร่วยที่สะท้อนได้ถึงคุณค่าทางจิตใจของเจ้าภาพ

พิธีลอยอังคาร
บริการเรือเช่าเหมาลำ เพื่อทำพิธีลอยอังคาร