ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans) มีแนวคิดและมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพสังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน บนพื้นฐานของพระพุทธศาสนา ซึ่งมีเหตุและปัจจัยที่สนับสนุน ตามหัวข้อต่างๆดังนี้

  • เหตุผลหรือความจำเป็นในการจัดงานศพ:ด้านจิตวิทยาของครอบครัว, ขนบธรรมเนียมประเพณี, และศาสนา
  • การเตรียมตัว และการวางแผนล่วงหน้าให้กับตนเองก่อนเสียชีวิต ทั้งทางโลก และทางธรรม
  • การวางแผนล่วงหน้าด้านการเงิน และการจัดการมรดก
  • ขั้นตอนและวิธีการจัดงานศพตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย
  • เหตุผลของเจ้าภาพที่วางใจให้ฟิวเนอรัล แพลน เข้ามาช่วยดำเนินการจัดงานศพ