นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฟิวเนอรัล แพลน และหรือ บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา”) ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง) อย่างจริงจัง

ดังนั้น เราจึงได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิที่ท่านมี และวิธีในการติดต่อเราในกรณีที่ท่านประสงค์จะรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ระบุด้านล่าง

เมื่อกล่าวถึงข้อมูลส่วนบุคคล เราหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือตามที่นิยามไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับหรือที่ระบุไว้ด้านล่าง เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเท่าที่จำเป็นในการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือส่งมอบบริการตามที่ท่านร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา ในกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเรา ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือส่งมอบบริการให้แก่ท่านหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือส่งมอบบริการดังกล่าวให้แก่ท่านได้

เราอาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยจะปรับปรุงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านหมั่นติดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของเราอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์ถือว่ามีผลใช้บังคับแทนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหน้านี้ทั้งหมด เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งในกรณีที่จำเป็นและตามที่กฎหมายกำหนด

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อธิบายวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยและเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราต้องบริหารจัดการในการประกอบธุรกิจของเราหรือที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ

การให้บริการของเรา บุคคลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

(1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา (ทั้งบุคคลที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต หรือ ลูกค้าปัจจุบัน)

(2) ในกรณีที่เราได้มีการติดต่อกับลูกค้านิติบุคคลหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ให้หมายถึง บุคคลผู้มีอำนาจดำเนินการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน บุคลากร ผู้รับผลประโยชน์ บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและบุคคลอื่นใดที่มีฐานะอย่างเดียวกัน รวมถึงผู้ติดต่อ (รวมเรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล”) ของลูกค้านิติบุคคลหรือพันธมิตรทางธุรกิจตามที่ได้ให้นิยามไว้ด้านล่างของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

กรุณาอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของท่านอย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ส่วน ก – ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุข้างต้นของบุคคลอื่น เช่น สมาชิกในครอบครัว คู่สมรส ผู้ที่อยู่ในอุปการะของท่าน บุคคลที่ท่านได้แนะนำให้แก่เรา และบุคคลอื่นใดในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการของเรา

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้นโดย

(i) แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

(ii) ได้รับความยินยอมในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นที่จำเป็น เพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้

(iii) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ และแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้

หากท่านมีความกังวลในการให้ข้อมูลของบุคคลอื่น กรุณาติดต่อเราทางอีเมลด้านล่างก่อนส่งข้อมูลดังกล่าวให้เรา

ส่วน ข – นโยบายเรื่องการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ เว็บบีคอนและเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อแยกแยะท่านจากผู้ใช้รายอื่นในเว็บไซต์ของเรา สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นเพื่อให้บริการแก่ท่าน และช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุกกี้เป็นไฟล์ที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรและตัวเลขขนาดเล็กที่เราเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของท่านหรือฮาร์ดไดรฟ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน หากข้อมูลจากคุกกี้สามารถระบุตัวบุคคลไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งในกรณีที่เป็นข้อมูลเดี่ยวหรือไปรวมกับข้อมูลอื่นใดก็ตาม เราจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้โดยปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน หากท่านต้องการทำสิ่งนี้โปรดดูเมนูช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของท่าน

หากท่านเลือกที่จะไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่แสดงโฆษณาให้แก่ท่าน แต่จะหมายความว่าโฆษณาเหล่านั้นจะไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับท่านโดยเฉพาะผ่านการใช้คุกกี้หรือคุกกี้ของบุคคลภายนอก เว็บบีคอน หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

เราใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้:

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัด นี่คือคุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ที่ปลอดภัยของเรา

คุกกี้เพื่อทำการวิเคราะห์ / ปรับปรุงประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ทำให้เราสามารถรับรู้และนับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและดูว่าผู้เยี่ยมชมเคลื่อนที่ไปรอบๆ เว็บไซต์ของเราอย่างไรเมื่อพวกเขาใช้งาน สิ่งนี้ช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เพื่อทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และ

ฟังก์ชันคุกกี้ สิ่งเหล่านี้ใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับมายังเว็บไซต์ของเรา สิ่งนี้ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเราให้เหมาะกับท่าน ทักทายท่านด้วยชื่อของท่าน และจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ตัวเลือกภาษา หรือภูมิภาคของท่าน)

การใช้งานเว็บไซต์ต่อไปแสดงว่าท่านให้การยอมรับนโยบายเรื่องการใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

ส่วน ค – เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเพื่อวัตถุประสงค์ใด

เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่อไปนี้ (1) ฐานสัญญา เพื่อการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน หรือตามที่ท่านร้องขอเพื่อเข้าทำสัญญากับเรา (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก โดยเราจะชั่งน้ำหนักประโยชน์ดังกล่าวกับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ และ/หรือ (6) ฐานความยินยอม

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

การพิสูจน์ตัวตน: เพื่อการพิสูจน์ตัวตนในการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และรับการบริการ หรือเมื่อเข้าทำสัญญาและธุรกรรมต่างๆ กับท่าน เพื่อการพิสูจน์ข้อมูลของท่านที่ใช้ในการล็อกอิน เพื่อให้ท่านสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อการพิสูจน์ตัวตนของท่านเมื่อท่านติดต่อเราเพื่อขอรับการบริการผ่านช่องทางต่างๆ (เช่น สำนักงานของเรา ศูนย์รับบริการลูกค้า อีเมล เว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชันมือถือ)

การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการ: เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการตามที่ได้ตกลงไว้กับท่านก่อนหน้าที่ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อการบริหาร เก็บรักษา จัดการ และดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อออกใบเรียกเก็บเงิน เพื่อเรียกเก็บและดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่าผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงิน เพื่อออกหนังสือรับรองหรือเอกสารด้านภาษี เพื่อดำเนินการเกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง

การให้บริการลูกค้า: เพื่อตอบข้อซักถามตามที่ท่านร้องขอหรือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อปรับปรุงข้อมูล/โปรไฟล์ของท่านให้เป็น เพื่อจัดการข้อสงสัยหรือปฏิบัติตามข้อร้องเรียนจากท่าน เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อจัดการปัญหาทางเทคนิค และเพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ๆ แก่ท่าน

การดำเนินการบริหารธุรกิจภายในอื่นๆ: เพื่อทำบันทึกหลักฐานและเอกสารต่างๆ จัดเก็บเอกสารและแฟ้มข้อมูลของบุคคลต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบ การเงิน การบัญชี การเรียกเก็บเงิน ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการรายงานต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคลภายนอก

การปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการทั่วไป: เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และวิจัยตลาด รวมถึงการวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อทำการวิเคราะห์ภายในเพื่อการพัฒนา เพื่อทำการวิจัย และวิเคราะห์ทางสถิติ (รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ )

การทำการติดต่อสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด: เพื่อแจ้งเกี่ยวกับข่าวสารด้านการตลาดทั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการทั่วไปซึ่งรวมถึงทางไปรษณีย์ และส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามที่ได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดีให้แก่ท่านซึ่งรวมถึงทางไปรษณีย์ เพื่อติดต่อท่านผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับรายละเอียดของหรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการและข้อเสนอพิเศษอื่นๆ จดหมายข่าว ความคืบหน้า ประกาศ สิทธิประโยชน์ แคมเปญ ข่าว และข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความสนใจที่ท่านได้แสดงออกโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อบริหารจัดการและวิเคราะห์แคมเปญ เพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเราให้เหมาะกับท่านเมื่อใช้บริการออนไลน์ของเรา เราจะขอความยินยอมจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาดในกรณีที่เราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้ และหากท่านเปลี่ยนใจ และ/หรือ ท่านต้องการถอนความยินยอมจากการรับการตลาดแบบตรง ท่านสามารถติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุในส่วน ติดต่อเรา

การตรวจสอบและการป้องกันการทุจริต: เพื่อตรวจสอบข้อมูลของท่านกับฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกค้า และการตรวจสอบบริหารและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอื่นๆ เช่น การทำความรู้จักลูกค้า หรือ Know Your Customer (KYC) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence) การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อการตรวจสอบโดยใช้บริการหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเครดิต หน่วยงานป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน บริษัทตรวจสอบ หรือข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ/เอกชน เพื่อป้องกันการทุจริตฉ้อฉลและการฟอกเงิน เราอาจบันทึกผลลัพธ์เหล่านี้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจะดำเนินการด้วยความปลอดภัยเสมอ

การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย: เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย สิทธิ หน้าที่ และ/หรือ กระบวนการทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายนอกเหนือจากประเทศที่พำนัก เพื่อดำเนินการตามคำขอตรวจสอบจากส่วนงานราชการและหน่วยงานรัฐ

การจัดการข้อพิพาท: เช่น เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาท เพื่อบังคับใช้ตามสัญญาของเรา เพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพื่อบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก รวมถึง ระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเก็บข้อมูล หรือการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบ

การตัดสินใจหรือกำหนดรูปแบบโดยอัตโนมัติ: เพื่อทำการตัดสินใจอัตโนมัติที่มีผลต่อตัวท่าน หรือดำเนินการกำหนดโปรไฟล์อื่นๆ (เช่น โปรไฟล์ทางการตลาด)

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ด้วย

การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ: เพื่อการยืนยันตัวตนของท่านและสถานะของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อทราบข้อเท็จจริง และ/หรือ ตรวจสอบภูมิหลังหรือความเสี่ยงของตัวท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึงตรวจสอบกับข้อมูลสาธารณะ/เอกชนหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของราชการ และ/หรือ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของทางการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) เพื่อการประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่าน พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคลากรเพื่อการทำงานให้แก่เรา เพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอในการออกใบเสนอราคาหรือเสนอประมูล การเจรจาต่อรอง หรือการทำสัญญากับท่าน และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ

การจัดการความสัมพันธ์: เพื่อวางแผน ดำเนินการ และบริหารจัดการความสัมพันธ์ (เชิงสัญญา) กับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ทำธุรกรรม สั่งผลิตภัณฑ์และบริการ การชำระเงิน การดำเนินการด้านบัญชี การตรวจสอบ การวางบิลและการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย รวมถึงการสนับสนุนในการดำเนินงานต่างๆ

การจัดหาสินค้าและบริการ: เพื่อจัดซื้อสินค้าหรือบริการจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เช่น จัดทำและส่งใบสั่งซื้อให้ท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ติดต่อท่านในการจัดหาสินค้าหรือบริการ ดำเนินการชำระเงิน ติดตามท่านในการปฏิบัติตามสัญญาหรือดำเนินการตามนโยบายของเรา และดำเนินการตามข้อกำหนดภายในหรือข้อกำหนดของบริษัทในเครือ (รวมถึงการสืบสวน การแก้ไขในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด เป็นต้น)

การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ: เพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจกับท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับโครงการของเรา (เช่น การตอบข้อซักถามหรือคำร้องขอ)

ส่วน ง – การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน

ไม่มีการใช้ข้อมูลละเอียดอ่อน

ส่วน จ – เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ใคร และเพื่อวัตถุประสงค์ใด

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่พันธมิตรทางธุรกิจของเราและผู้ให้บริการภายนอก เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านโดยการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องรู้ข้อมูลดังกล่าว (Need-to-Know) เท่านั้น

เราอาจดำเนินการให้บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจอยู่ในหรือนอกประเทศไทย สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ โดยท่านสามารถดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านี้เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลเหล่านี้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการแยกต่างหาก

พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่พันธมิตรทางธุรกิจตามที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วน จ

หน่วยงานราชการและบุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องในการดำเนินการของศาล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานสาธารณะอื่นในประเทศไทยและต่างประเทศตามที่จำเป็น

ส่วน ฉ – การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

เมื่อมีความจำเป็นที่เราต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เทียบเท่ากับประเทศไทย เราจะดำเนินการเพื่อให้มีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้โอนไปหรือเพื่อให้การโอนนั้นสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศดังกล่าวที่เราได้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไป ซึ่งท่านสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวได้

ส่วน ช – เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในส่วน E ด้านบน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานกว่านั้นได้ หรือตราบเท่าที่ท่านเป็นลูกค้าของเรา หรือในกรณีที่ท่านเป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการของเรา เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอาไว้เป็นระยะเวลาสามปีนับจากวันที่ท่านให้ข้อมูลในการติดต่อกับเรา หรือนานกว่านั้น ทั้งนี้ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายและระเบียบภายในของเรา โดยหากมีความจำเป็นทางกฎหมายหรือตามที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุใน ส่วน E ด้านบน อาจมีบางกรณีที่เราต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าที่กำหนด (เช่นกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น)

ส่วน ซ – ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

ในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนด เราไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลได้ ดังนั้น หากท่านเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ท่านต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้ว (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม) ทั้งนี้ หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลโดยไม่ได้เจตนา เราจะลบข้อมูลดังกล่าวทันทีหรือประมวลผลเฉพาะในกรณีที่เราสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้

ส่วน ฌ – สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิหลายประการเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

การเข้าถึง: ท่านมีสิทธิในการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งเรามีสิทธิในการเก็บค่าดำเนินการตามความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้คำขอของท่านสมบูรณ์)

การแก้ไข: ท่านมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์

การร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหากท่านเห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม เราใคร่ขอให้ท่านโปรดแจ้งให้เราทราบถึงข้อกังวลของท่านเป็นลำดับแรก เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อกังวลดังกล่าวก่อนที่ท่านจะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การลบ: ท่านมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้หรือในกรณีที่ไม่มีฐานทางกฎหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆ

การคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาดโดยตรง (รวมถึงการทำโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้อง) หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่ประมวลผลโดยอาศัยฐานประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

การส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติในบางกรณี

การระงับ: ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และ

การถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่อาศัยความยินยอมของท่านที่เคยให้ไว้ก่อนการเพิกถอนนั้น

อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้ความยินยอมหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา หรือได้เพิกถอนความยินยอมของท่านในภายหลัง เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ท่านได้

การขอใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย และในบางกรณีเราสามารถปฏิเสธคำขอของท่านเมื่อมีเหตุผลอันสมควรและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น เป็นกรณีที่เราต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล

หากท่านต้องการใช้สิทธิหรือต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ท่านสามารถติดต่อเรา ได้ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ติดต่อเรา”

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะพูดคุยกับเรา ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือ ฟิวเนอรัล แพลน และ/หรือ บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด ทั้งนี้เราอาจตรวจสอบหรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารอื่นใดที่เรามีกับท่าน เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรม เพื่อความปลอดภัยหรือช่วยเราในการตรวจสอบคุณภาพ

ติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในส่วน “ฎ” หรือกรณีที่ท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านสามารถติดต่อเราผ่านทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้

ส่งจดหมาย หรืออีเมลถึงเรา ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด (ฟิวเนอรัล แพลน)

88/32 คาซ่าแกรนด์ ถ.สายไหม

แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220

อีเมล

healthland.biz@gmail.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO)

บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด (ฟิวเนอรัล แพลน)

88/32 คาซ่าแกรนด์ ถ.สายไหม

แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220

อีเมล

funeral.th@gmail.com

พันธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง

พันธมิตรทางธุรกิจ: เช่น คู่ค้าที่เป็นธนาคารและไม่ใช่ธนาคาร วัด ศาสนสถาน บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

ผู้ให้บริการ: เช่น ผู้ให้บริการที่ดูแลเรื่องการบริหารจัดการ การสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า การชำระเงิน การพิมพ์และการส่งเอกสาร การไถ่ถอน การให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) การให้บริการด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน การสนับสนุนและให้บริการโฮสติง (Hosting) การจัดการการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการแพลตฟอร์ม การจัดการข้อมูล คลังเก็บข้อมูลและระบบคลาวด์ การโฆษณา การตลาดและการวิจัยด้านการตลาด และบริการอื่นใดที่ทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้ รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกอื่นใดที่ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา

บุคคลอื่นๆ: เช่น ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่อาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง บุคลากรการแพทย์ นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภายนอกอื่นๆ ตัวกลาง ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ให้บริการบริหารจัดการภายนอกอื่นๆ

หมายเหตุ : นโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้เต็มในวันที่ พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ

ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans)
“ครบถ้วนพิธีกรรม ในงบประมาณที่ตั้งใจ”

ให้เราอำนวยความสะดวกกับขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ท่านได้มีเวลากับสิ่งที่สำคัญกว่า

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394