ศิลปะในการเลือกพวงหรีดเพื่อเป็นสื่อแสดงความเสียใจ

2023-03-29T18:54:17+07:00

เลือกพวงหรีดอย่างใส่ใจ การส่งพวงหรีดไปร่วมแสดงความเสียใจในงานศพเป็นวิธีดั้งเดิมในการแสดงความเห็นอกเห็นใจ และร่วมไว้อาลัยให้กับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกพวงหรีดให้เหมาะสมอาจทำให้รู้สึกกังวลอยู่บ้างด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย การตัดสินใจเลือกพวงหรีดให้เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากในช่วงเวลาที่เร่งรีบ ดังนั้น ในบทความนี้จะแนะนำเคล็ดลับ เพื่อช่วยให้ท่านเลือกพวงหรีดอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งแสดงถึงความตั้งใจได้ พวงหรีดในงานศพเป็นส่วนหนึ่งของประเพณี มานานหลายศตวรรษ เป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความเคารพ และความเห็นใจต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัว พวงหรีดในงานศพมักจะตั้งแสดงใกล้กับโลงศพหรือโกศ หรือวางไว้ในบริเวณศาลาระหว่างพิธีศพ การทำความเข้าใจถึงความสำคัญของพวงหรีดในงานศพจะช่วยให้ท่านเลือกพวงหรีดได้เหมาะสมกับโอกาส พวงหรีดในงานศพมีหลายประเภท และแต่ละประเภทก็มีความหมายเฉพาะตัว พวงหรีดงานในศพที่พบมากที่สุด ได้แก่ : พวงหรีดแบบดั้งเดิม: พวงหรีดเหล่านี้ทำจากดอกไม้และเป็นทางเลือกที่คลาสสิกสำหรับงานศพ สามารถออกแบบเป็นรูปทรงและขนาดต่างๆ ได้ และมักมีข้อความแสดงความรู้สึกเห็นใจหรือแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้ล่วงลับ พวงหรีดพิเศษ: พวงหรีดพิเศษออกแบบมาเพื่อสะท้อนความสนใจ หรือเน้นประโยชน์ใช้สอย หรือเป็นพวงหรีดในรูปแบบอื่นๆ ที่สร้างนิยามขึ้นมา เช่น พวงหรีดมูลนิธิ การเลือกพวงหรีดในงานศพที่เหมาะสม มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา ได้แก่ : ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้เสียชีวิต: ประเภทของพวงหรีด [...]

ศิลปะในการเลือกพวงหรีดเพื่อเป็นสื่อแสดงความเสียใจ2023-03-29T18:54:17+07:00

วิธีดำเนินชีวิตขณะที่ยังไม่เสียชีวิต ตามแนวทางของพุทธศาสนา

2023-03-29T18:55:45+07:00

วิธีดำเนินชีวิต...ก่อนที่จะเสียชีวิต มรรค 8 ในพระพุทธศาสนาคืออะไร? มรรค (มีองค์) 8 เป็นแนวคิดพื้นฐานในศาสนาพุทธที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องชี้นำในการดำเนินชีวิตเพื่อช่วยให้บรรลุผลสำเร็จ บนพื้นฐานของจริยธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในคำสอนหลักของพระพุทธเจ้า และถือเป็นส่วนสำคัญของอริยสัจสี่ มรรคมีองค์ 8 ประกอบด้วยหลัก 8 ประการที่พึ่งพาอาศัยและเชื่อมโยงกัน เพื่อช่วยให้เราบ่มเพาะปัญญา ความประพฤติทางจริยธรรม และระเบียบวินัยทางจิต การรู้หลักธรรมของมรรค 8 แต่ละข้อนั้น จะช่วยให้มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงและตัวตน... ในศาสนาพุทธ ความตายถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรของการเกิดและการเกิดใหม่ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ถือเป็นจุดจบ แต่เป็นการเปลี่ยนไปสู่การดำรงอยู่ใหม่ ดังนั้น มรรค 8 จึงสามารถนำทางเราด้วยสติปัญญาและความเมตตา โดยตระหนักว่าการกระทำและความตั้งใจของเรามีผล และสามารถส่งผลต่อเราต่อไปแม้หลังความตาย ความเข้าใจนี้จึงเป็นเครื่องเตือนสติให้ระลึกถึงความตายในขณะที่ยังมีชีวิต มรรค คือ หนทางสู่ความดับทุกข์ เป็นหนึ่งในอริยสัจ 4 เรียกอีกอย่างว่า ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา หรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ [...]

วิธีดำเนินชีวิตขณะที่ยังไม่เสียชีวิต ตามแนวทางของพุทธศาสนา2023-03-29T18:55:45+07:00

How to Cope with Grief and Loss – Recommended by a Funeral Service

2023-03-07T12:07:26+07:00

How to Cope with Grief and Loss "Dealing with grief after a loved one passes can be overwhelming" Our guide offers practical advice and support for navigating the grieving process. From understanding the stages of grief to finding resources for support and self-care strategies, we've got you covered. Learn how to honor [...]

How to Cope with Grief and Loss – Recommended by a Funeral Service2023-03-07T12:07:26+07:00

สวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ คืออะไร

2022-11-09T12:56:46+07:00

ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม อย่างเกิดประโยชน์ "พิธีบำเพ็ญกุศล พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม" คืออะไร การสวดพระอภิธรรม เป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ถือเป็นธรรมเนียมหรือประเพณีที่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนใช้เป็น พิธีบำเพ็ญกุศลที่เกี่ยวเนื่องกับศพหรือผู้ตาย ซึ่งเจ้าภาพจะนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 4 รูป ไปสวดยังสถานที่ตั้งศพผู้ตาย โดยมากจะเป็น เวลาช่วงเย็นหรือค่ำๆ และสวดเมื่อเวลาจุดไฟเผาศพที่อยู่บนจิตกาธาน (การสวดหน้าไฟ)พระสงฆ์ที่นิมนต์สวดถ้าเป็นศพของผู้ตายที่เป็นสามัญชน ก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั่วไป จำนวน 4 รูป มาสวด แต่ถ้าเป็นศพของบุคคล หรือข้าราชการผู้ใหญ่ที่ได้รับพระบรมราชานุเคราะห์จากสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนพระศพเจ้านาย สำนักพระราชวังจะมีหมายรับสั่ง ให้กรมการศาสนาวางฎีกานิมนต์ “พระพิธีธรรม” ซึ่งมีอยู่ 10 สำรับๆ ละ 4 รูป ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าอาวาสพระอารามหลวง 10 พระอาราม คือ 1. วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม 2. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 3. วัดสุทัศนเทพวราราม 4. วัดบวรนิเวศวิหาร 5. วัดสระเกศ [...]

สวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ คืออะไร2022-11-09T12:56:46+07:00

บทพูดพิธีกรงานศพ – พิธีสวดพระอภิธรรม

2022-09-11T14:15:00+07:00

บทพูดพิธีกรงานศพ "พิธีบำเพ็ญกุศล พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม" ฟิวเนอรัล แพลน ขอนำตัวอย่างบทพิธีกรสำหรับใช้ในพิธีบำเพ็ญกุศล พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เพื่อให้การจัดงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน และสมบูรณ์ ก่อนเริ่มพิธีการ ให้เตรียมรายชื่อประธานในพิธี 1 ท่าน (*1-3 ท่าน) และ ผู้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม 4 ท่าน (*4/8/12 ท่าน) เพื่อร่วมในพิธี กราบนมัสการ พระคุณเจ้า เรียนท่านประธาน ท่านผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมพิธีทุกท่านด้วยความเคารพ บัดนี้ถึงกำหนดเวลาเข้าสู่ขั้นตอน พิธีบำเพ็ญกุศล พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม ของ ....(ชื่อผู้วายชนม์)....ประจำวัน.................................................. ลำดับนี้ขอเรียนเชิญ คุณ ...................................................................... กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย จุดเทียน ธูป [...]

บทพูดพิธีกรงานศพ – พิธีสวดพระอภิธรรม2022-09-11T14:15:00+07:00

ดอกไม้ประดับหน้าหีบศพสีขาวแบบสวยๆ

2023-12-12T13:08:59+07:00

จัดดอกไม้งานศพ พิธีสวดพระอภิธรรม และพิธีฌาปนกิจ เจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงญาติที่มาร่วมในพิธีศพจากหลายงานที่เราให้บริการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ถามผมว่า "คุณคิดค่าจัดดอกไม้งานศพเท่าไหร่" ราคานี้รวมผ้าม่านตกแต่งด้วยไหม...เมื่อผมแจ้งราคากลับไปทำให้ได้คำตอบในลักษณะเดียวกันว่า ขอบคุณมากๆ..ที่ตั้งใจทำออกมาให้ "สวยเกินราคา" - ฟิวเนอรัล แพลน ความเหมาะสม ในรูปแบบที่   ท่านเลือกได้ ดอกไม้ประดับหน้าหีบศพ และดอกไม้ประดับหน้าเมรุ จากแรงบันดาลใจและประสบการณ์ ในระดับประเทศ กดภาพด้านล่างเพื่อชมตัวอย่าง แบบการจัด ดอกไม้งานศพ ตัดสินใจ ไม่พลาด หากท่านตัดสินใจโดยการพิจารณาจากบริการ "ราคา" [...]

ดอกไม้ประดับหน้าหีบศพสีขาวแบบสวยๆ2023-12-12T13:08:59+07:00

จองศาลาจัดงานศพ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ต้องทำอย่างไร

2022-10-10T13:53:39+07:00

จองศาลา จัดงานศพ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ฟิวเนอรัล แพลน ขอร่วมแสดงความเสียใจหากท่านอยู่ในช่วงเวลาที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก แต่อย่างไรก็ตามเราขอเป็นกำลังใจให้ท่านมีผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยดี โดยเราจะอธิบายสิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับ ดังนี้ 1. สิ่งที่ต้องเตรียม เมื่อมีคนเสียชีวิต เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่ เอกสารใบมรณบัตร และ หนังสือรับรองการเสียชีวิตระบุว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 เตรียมเครื่องแต่งกายให้กับผู้วายชนม์ และเปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่โรงพยาบาลให้เรียบร้อย เนื่องจากปัจจุบัน จะไม่มีการอาบน้ำศพ ไม่มีการแต่งหน้า และเปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่วัด แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดำเนินการฉีดน้ำยารักษาสภาพ เตรียมภาพถ่ายขนาด 12”x18” จำนวน 2 ภาพ สำหรับตั้งไว้ด้านนอก และด้านในศาลา กรณีต้องการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และ/หรือ ขอไฟพระราชทาน ให้ติดต่อวัดให้เรียบร้อยก่อนเพื่อจะได้ทราบเวลาที่เมรุว่าง จึงค่อยนำเวลาที่ได้ไปติดต่อขอพระราชทานเพลิงศพ 2. จองศาลา โดยทำการติดต่อสำนักงานฯ เพื่อสอบถามมีศาลาว่าว่างหรือไม่ โดยที่สำนักงานฯ จะมี 2 แห่ง เป็นคนละหน่วยงาน (สำนักงานฝั่งวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน [...]

จองศาลาจัดงานศพ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ต้องทำอย่างไร2022-10-10T13:53:39+07:00

วิธีจัดงานศพ และการเตรียมงานศพล่วงหน้าให้มีเอกลักษณ์ สำหรับคนที่ไม่เคยจัดงานศพมาก่อน

2021-09-21T19:33:47+07:00

วิธีจัดงานศพ และการเตรียมงานศพล่วงหน้าให้มีเอกลักษณ์ เมื่อจะต้องจัดงานศพ การนึกถึงรูปแบบ, ระยะเวลา, สถานที่ และงบประมาณในการจัดงานศพนั้น ย่อมแตกต่างกันไปตามแต่ความคิด ความเชื่อ รวมถึงฐานะทางสังคม รวมถึงการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี หากเราอยากจะจัดงานศพให้เป็นงานศพที่สร้างบรรยากาศให้เกิดความประทับใจ และเป็นที่จดจำมิรู้ลืม เราจะทำอย่างไรได้บ้าง ฟิวเนอรัล แพลน จึงขอรวมรวมแนวคิด และวิธีในการจัดงานศพ เพื่อช่วยให้ท่านวางแผนการจัดงานศพ หรือการไว้อาลัย ให้สมบูรณ์แบบได้มากที่สุด ซึ่งก็มีรายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่เรื่องการจัดสถานที่ ของที่ระลึกในงานฌาปนกิจ และกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากพิธีสงฆ์ที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เช่น การขับร้อง, การนำเสนอประวัติ(คล้ายๆกับงานแต่งงาน), การจัดนิทรรศการแสดงประวัติและผลงานที่ผ่านมา, การนำ VLOG ที่บันทึกไว้มาเปิดในงาน (คล้ายๆ time capsule) ซึ่งทางครอบครัวก็สามารถเลือกพิจารณาองค์ประกอบต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ล่วงลับ และเกิดเป็นงานศพที่มีความหมายอย่างสูงสุดสำหรับครอบครัว เพราะงานนี้จัดได้แค่ครั้งเดียวแก้ตัวใหม่ไม่ได้ คำถาม: จะจัดงานศพให้ดีที่สุดตามกำลังทรัพย์ เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้วายชนม์ (ผู้ล่วงลับ) และเหมาะกับฐานะทางสังคม หรือ [...]

วิธีจัดงานศพ และการเตรียมงานศพล่วงหน้าให้มีเอกลักษณ์ สำหรับคนที่ไม่เคยจัดงานศพมาก่อน2021-09-21T19:33:47+07:00

ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย มีอานิสงส์อย่างไร

2021-08-23T13:02:50+07:00

ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย มีอานิสงส์อย่างไร แม้ว่าความตายจะเป็นที่รู้กันดีอยู่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ตามกฎของธรรมชาติ แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้รู้สึกคุ้นชิน เหมือนเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เพราะชีวิตเป็นสิ่งผูกพันใกล้ชิดลึกซึ้ง ซึ่งยากที่จะปล่อยวาง เมื่อเกิดพลัดพราก ก็เป็นเหตุให้รู้สึกหวั่นไหว ซึ่งโอกาสในการแสดงความเห็นใจกันและกัน ก็ไม่พ้น ยามจน ยามขัดสน (มีใครเกื้อหนุน ให้ความอนุเคราะห์เราบ้าง ไม่เพียงแต่การช่วยเหลือในเรื่องเงินทอง แต่เป็นโอกาส หรือ แม้แต่คำแนะนำที่ช่วยให้แก้ไขปัญหา ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนั้นไปได้) ยามเจ็บ (ใครได้เยี่ยม และได้ถามข่าวสารทุกข์เราบ้าง) และยามจาก (เมื่อสิ้นลมแล้ว ยังจะมีใครมาร่วมอาลัยในการจากไปของเราบ้าง) ดังจะเห็นจากการที่หลายท่านได้นำพวงหรีด ดอกไม้ ที่นำมาร่วมไว้อาลัยในงานศพก็ดี หรือ การที่มีน้ำใจมาร่วมในงานสวดพระอภิธรรมก็ดี การทำบุญอุทิศให้กับผู้ตาย มีอานิสงส์ช่วยให้ผู้ตายไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นทางคติธรรม อย่างไรก็ดี การเกื้อกูลกันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 2 อย่าง คือ เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายยังมีชีวิตอยู่ และ เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้ได้เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งก็มีวิธีเกื้อกูลกันอยู่อย่างเดียวคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้ ซึ่งการทำบุญอุทิศนั้น ก็อาจจะเป็นลักษณะที่ บุตร/ธิดาทำให้แก่บิดา [...]

ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย มีอานิสงส์อย่างไร2021-08-23T13:02:50+07:00

Online Memorials และ Virtual Funerals คืออะไร

2021-08-20T16:46:18+07:00

Online Memorials & Virtual Funerals “Online Memorials เป็นศูนย์กลางให้ครอบครัวและเพื่อนฝูงสามารถมารวมตัวกันเพื่อเป็นการให้เกียรติ และระลึกถึงคนที่คุณรัก ผ่านทางช่องทางออนไลน์” Online Memorials และ Virtual Funerals คืออะไร Online Memorials เป็นเครื่องมือทางออนไลน์ที่สร้างขึ้นมา ซึ่งอาจจะเป็นเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน หรือ สื่อออนไลน์ต่างๆที่สร้างขึ้นโดยเพื่อใช้เป็นอนุสรณ์ เป็นที่บันทึกเรื่องราวต่างๆเพื่อช่วยให้ระลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รัก Virtual Funerals คือ การจัดงานศพเสมือนจริง หรือ การจัดงานศพออนไลน์ ที่ช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมในพิธีได้มีส่วนร่วมในการระลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักผ่านทางช่องทางออนไลน์ Online Memorials และ Virtual Funerals ดีอย่างไร หลายคนเลือกที่จะใช้ online memorials และ virtual funerals [...]

Online Memorials และ Virtual Funerals คืออะไร2021-08-20T16:46:18+07:00
Go to Top